waskitho

DONGENG MINANGKA DASAR/KUPIYA KAGEM NGLESTAREKAKEN BASA JAWI SAHA HAMANGUN BUDI PEKERTI LUHUR

Berikut adalah makalah Prof. Saroso dalam suatu seminar di Hotel Bronto yang diselenggarakan akhir tahun 2009. Semoga bermanfaat bagi semua khusunya bagi yang ingin mendalami budaya jawa.

PAMBUKA

Jejibahan kangge hambabar babagan “Nilai-nilai Filosofis Dalam Dongeng”, temtu kemawon saderengipun kita  werdekaken langkung rumiyin pangertosan Filsafat lan Dongeng. Pangertosan Filsafat asalipun  saking basa Yunani Philosophia. Philo werdininipun Tresna utawi Dhemen, dene Sophia pangertosan; kawicaksanan;  bebener. Dados sewau sedaya ngelmu meniko filsafat, namung dangu-dangu dados pisah-pisah. Wonten ing buku Islam Untuk Disiplin  lmu Filsafat nyebataken bilih namung kantun 2 (kalih) bab iangkang dados intining Filsafat inggih meniko menapa ingkang saged dipun ngertosi lan  menapa ingkang kedah dipun lampahi.(Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat 2001 ; 71).

Dene pangertosan  Dongeng miturut seratanipunb Drs. Angga Wicaksono ingging menika crita ngkang nyariosaken kedadosan ingkang kalampahan jaman kuna.  ( Kamus Bahasa Indonesia 2007 ; 102 ). Wonten ing Ensiklopedi Indonesia kaserat, dongeng menika crita ingkang sipatipun cekak dene isinipun kedadosan ingkang aneh, mboten saged dipun nalar, ugi sakathahing kekadosan aneh lan kasekten, biasanipun nyariosaken bab raja, dewa, pangeran, puteri saha kewan. (Ensiklopedi Indonesia jilid 2 ; 134).

Ing babagan basa ingkang dipun agem ndongeng  biasanipun ngagem basa jawi. Kanthi basa jawi mekaten lajeng saged mbentenaken traptrapaning basa pudi ingkang kedah ngoko lan pundi ingkang krama. Kuciwanipun ing titiwanci sakmenika sampun kathah kulawarga ingkang sampun mboten nggginaaken basa jawi.  Saking asiling panaliten kathah keluarga ingkang sampun mboten ngginaaken basa jawi malih (Widyastuti ; 1998, 2005). Kanthi kasunyatan menika sampun temtu karya karya arupi dongeng ingkang ngginaaken basa Jawi ugi kirang, temtu kemawon bapak utawi ibu ingkang ndongeng ugi awis awis ingkang ngagem basa jawi.

Gegandhengan kaliyan pepanggihan samangke Dongeng salajengipun   kawerdekaken asil seni babagan crita ingkang taksih gesang wonten ing masyarakat, mliginipun katrawang saking dongeng ingkang  tasih kaanggep ”populer”, ingkang nyariosaken bab kewan Kancil . Kanthi pangertosan ing nginggil salajengipun kulo mawi judul DONGENG MINANGKA  DASAR/KUPIYA  KAGEM NGLESTAREKAKEN BASA JAWI SAHA HAMANGUN BUDI PEKERTI LUHUR .

PAMBABAR

Dongeng hanggadhahi papan ingkang penting tumraping babagan sastra, inggih menika lahir karana kebetahan sesambetan ing madyaning pasrawungan. Kanthi mekaten dongeng menika mboten namung gadhahanipun si juru dongeng kemawon, namung ugi gadhahanipun warga masyarakat sedayanipun. Kanthi halantaran dongeng warganing masyarakat saged ngaturaken pangandikan ingkang mawarni warni, ing antawisipun, paring pitutur, pamardi siwi, gegayuhan luhur lan ugi watak ingkang sae sanesipun. (S Wildan, 2001:13). Dongeng mboten namung gunemipun juru dongeng ingkang nyariosaken kawontenan ing alam dongeng, namung ugi paring karampungan tumrap sedaya reribet ing alam pasrawungan (Othman Puteh, 1985:3).

Sang juru dongeng ing lingkungan keluarga biasanipun dipun lampahi dening para bapak, Saking asiling panaliten ngandaraken bilih bapak menika suantenipun langkung empuk lan sekeca dipun merengaken. Ibu biasanipun mboten tlaten ndongeng, kepara sering medhot dongeng, kemutan ngenget jangan, dereng mejahi lampu lsp.(Putri Suhendro. Internet 18 juli 2009). Bapak minangka juru dongeng langkung saged ndadosaken dongeng minangka landhesan watak satriya tumraping putra. Panaliten menika ugi trep kaliyan pamanggihipun David Mc Lelland wonten ing buku The Need for Achievement, ngandaraken menawi Tiang Inggris abad 16 wonten tantangan kabetahan Prestasi, ingging menika satunggaling kupiya amrih majengipun pembangunan. Para guru saha tiyang-tiyang sepuh sami ndongeng ingkang saged nuwuhaken rasa tresna dumateng bangsanipun saha kamajenganing bangsa, ingkang kabukten sasampunipun 25 tahun. (internet.). Kados pundi negari kita?. mBok bilih kita malah cubriya sampun 63 merdiko namung malah saya ruwet. Kathah korupsi, kolusi lan nepotisme, ugi malah samangka kadenangan wontenipun Mafia Hukum. Menapa sakmenika sampun awis awis wonten dongeng malih, ingkang mliginipun babagan kautaman ugi ingkang magepokan kaliyan agami.

Wonten jagading pasrawungan antawisipun warga setunggal lan sanesipun mesti tansah sesrawungan (sesambetan), biasanipun wujudipun wonten sanja, kempalan ronda, kempalan tetanen lsp. Ing madyaning pasrawungan wau biasanipun lajeng tuwuh wontenipun dongeng werni werni. Drs. Asdi S Dipojoyo ngandaraken bilih sakathahing dongeng-dongeng ingkang kawedaraken, paling kathah medar bab dongeng kewan. Warganing masyarakat mboten rumaos bosen badheya sampun sering midhangetaken dongeng ingkang sami critanipun ( Asdi S Dipojoyo, 1966 : 14 ). Dongeng babagan kewan mekaten nyariosaken kedadosan ingkang sering dipun lampahi dening warga masyarakat, namung paraganipun sato kewan.

Drs. Asdi S Dipojoyo ngandaraken bilih dongeng-dongeng ing madyaning pasrawungan meniko soksok saged kagem ngandaraken bab bab ingkang kaanggep wadi kanthi alus, upaminipun prawan ingkang sampun risak prawanipun kagambaraken klapa degan karisak bajing; tiyang pengin momongan kagambaraken iwak blanak kaparingaken calon ibu,  Panguwaos sewenang-wenang, kagambaraken kancil ingkang saged sasap kaliyan macan utawi baya, lsp ( Asdi S Dipojoyo, 1966 : 15 ). Sewau dongeng mekaten namung kaanggep minangka ngisi wekdal senggang kewala, malah kaanggep kagem nilemaken lare. Pramila mboten aneh lajeng wonten ungal-ungal : ”ojo ndongeng sore-sore, ndakne gelius wengi”.

Menawi kita galih, kita ningaken, kita saged pirsa menewi dongeng menika kasunyatanipun sagen dados landhesan tumraping watak budi pekerti luhur. Pesen-pesen budi pekerti luhur kanthi paraga kewan ingkang dipun damel saged nalar saha wicanten kaos dene menungsa. Umpaminipun tiyang ingkang pengkuh saged kawon kaliyan lare alit ingkang migunaaken nalaripun, sampun ngantos tiyang nganggep remeh tiyang sanes, ukumanipun tiyang ingkang dengki srei, lsp.

Dongeng ingkang kababar kanthi basa ingkang leres ugi saged nuntunaken unggah ungguh utawi tatakrama, utaminipun basa kagem tiyang sepuh, guru, benten menawi basa dateng kanca-kancanipun. Basa pramila lajeng dados ”kambing hitam”.  Ing panaliten tahun 2005, Widyastuti ngandharaken bilih landhesan ingkang utami dene keluaga mudha jawi sampun mboten ngginaaken basa ibu (jawi), amargi tiyang sepuh kepengin para putranipun minangka generasi abad teknologi saged ambyur ing jagading teknologi kanthi cepet, mboten kesrimpung ing basa. Landhesan ingkan sanesipun inggih menika tangga kiwa tangenipun (lingkungan) kathah-kathahipun ingkang migunaaken basa jawi sampun awis-awis, kepara mboten wonten. Malah-malah ing kitha-kitha ageng kathah keluarga jawi ingkang ndhidhik putra-putranipun mawi tatacara internasional. Basanipun kemawon mboten namung basa Indonesia, ugi bahasa Inggris.

PANUTUP

Makaten sekedhik bab kawontenanipun dongeng ingkang taksih gesang ing bumi nuswantara. Menawi kagagas kanthi premati saged minangka sarana mucal putra kanthi mboten peksan, ketingalipun namung gegojegan lan remen-remen, namung sajatosipun dangu dangu saged tumanem ing kalbunipun putra. Mangga kita miwiti ndongeng malih, ing pangajab kejawi kagem nguri-uri budaya ugi minangka pamardi siwi.

Kupiya kagem nanemaken budi pekerti luhur  temtu kemawon kawiwitan saking tresna dumateng basa jawi. Tresna basa jawi kedah dipun wiwiti saking kulawarga kanthi ngulinakaken basa jawi kanthi leres. Mangga salajengipun kupiya nglestarekaken kawiwitan saking para punggawa praja minangka panutan sadaya kawula.

Nuwun.

BIODATA PAMEDARSABDA

Nama     : Sarosa Purnomo Putro

Tempat Tgl. Lahir : Yogyakarta, 9 Oktober 1958

Alamat    : Mergangsan Kidul MG 3/189 a, Yogyakarta, telp 370268

Riwayat Pendidikan :

–         SD Negeri Timuran I Yogyakarta

–         SMP Negeri 3 Yogyakarta

–         SMA Negeri Bantul

–         FIP IKIP Negeri Yoguakarta

–         Fak. Hukum Universitas Gajahmada

–         Fak. Pasca Sarjana Universitas Gajahmada

Riwayat pekerjaan :

–         Mahkamah Agung R.I. sebagai Sekretris Hakim Agung

Bidang Teknis Yustisial,

–         Pengacara Penasehat Hukum

–         Dosen :  Universitas Atmajaya Yogyakarta

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Unversitas Islam Indonesia

STIKES Bhakti Husada Jakarta

AKS ATPS Yogyakarta

AKPAR Yogyakarta

AKPAR Stipary Togyakarta

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: