waskitho

HANJAGI PUISI JAWI (GEGURITAN) MINANGKA PANYENGKUYUNG TUMRAP LESTARINING BUDAYA JAWI

Berikut adalah makalah Prof. Saroso dalam suatu seminar di HotelWisanti Yogyakarta yang diselenggarakan mei tahun 2009. Semoga bermanfaat bagi semua khusunya bagi yang ingin mendalami budaya jawa.

PAMBUKA

Kangge mbabar babagan “Nilai-nilai Filosofis Dalam Karya Sastra”, temtu kemawon saderengipun kulo merdekaken pangertosan Filsafat lan Karya Sastra. Filsafat saking basa Yunani Philosophia. Philo merdininipun Tresna utawi Dhemen, dene Sophia pangertosan; kawicaksanan; bebener. Dados sewau sedaya ngelmu meniko filsafat, naming dangu-dangu dados pisah-pisah. Wonten ing buku islam untuk disiplin  ilmu filsafat kasebataken naming kantun 2 (kalih) bab iangkang dados intining Filsafat inggih meniko menapa ingkang saged dipun ngertosi lan  menapa ingkang kedah dipun lampahi.(Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat 2001 ; 71). Dene pangertosan Karya Sastra  saking tembung karya  menika asil saking panindak, Sastra werdinipun tulis. ( Kamus Bahasa Indonesia 2007). Gegandhengan kaliyan Workshop Apresiasi Sastra Kajian Puisi samangke lajeng karya sastra kawerdekaken asil seni babagan puisi jawi. Kanthi pangertosan ing nginggil salajengipun kulo mawi judul HANJAGI PUISI JAWI (GEGURITAN) MINANGKA PANYENGKUYUNG TUMRAP LESTARINING BUDAYA JAWI.

Sebagean ageng pustaka jawi kaserat srana “puisi”, malah meh saged kawastanan awis-awis ingkang kasebat “prosa” (gancaran). Kausastran jawi tansah ngrumbaka kadi dene ngrumbakaning kabudayan. Penggalihan saha pamanggih enggal tssaya turus dumugi sepriki.

Gesangipun puisi jawi samangke gumantung kaliyan masyarakat ingkang kagungan budaya  piyambak. Saking asiling panaliten kathah keluarga ingkan sampun mboten ngginaaken basa jawi malih (Widyastuti ; 1998, 2005). Kanthi kasunyatan menika sampun temtu karya sastra ingkang awujud Puisi Jawi ugi kirang.

PAMBABAR

Susatyo Darnawi mbagi puisi jawi dados 11 (sewelas), inggih meniko Tembang, Sajak Jawa, Parikan, Wangsalan, Prenesan, Geguritan, Candra Sengkala, Sandiasma, Panembrama, Suluk lan  Singir. (Pengantar Puisi Jawa 1963). Sajatosipun taksih wonten,  Senggakan; Mantra (mantram) ingkang ugi taksih kalebet puisi Jawi.

Geguritan miturut pangertosan samangke sami kaliyang Sajak wonten ing Sastra Indonesia. Kanthi pangertosan menika geguritan lajeng dipun werdekaken sajak ingkang mawi basa jawi. (Susatyo Darnawi mbentenaken pangertosan Sajak jawa kaliyan Geguritan),

Miturut Rachmat Joko Pradopo geguritan dipun prangguli wiwit tahun 1930 (Antologi Geguritan dan Crita Cekak1991 ; 1), ngantos dumugi sepriki tansah ngrumbaka. Ngrumbakanipun geguritan menika sampun trep kados dene sipat lan hakekatipun puisi ingkang tansah betah ”kreatifitas” manut dening rasa ”estetika” utawi edi penining pasrawungan. Ing salajengipun kados-kados kecalan pilihan ukara, mliginipun basa ingkang edi, inggih menika ”basa ingkang karaos sekeca ing talingan”. Basa ingkang karaos edi mekaten biasanipun dipun samekaken kadosdene basanipun para pujangga (basa kawi). Pangagemipun basa kawi ing samangke saya dangu kraos saya suda, malah kepara sampun langka.  mBoten namung geguritan kemawon ingkang  sampun mboten ngginaaken basa kawi, jinis-jinis puisi jawa sanesipun ugi sampun awis-awis ingkang migunaaken ”basa pujangga” menika.

Rachmat Joko Pradopo salajengipun ngandaraken bilih taksih wonten (kathah) karya geguritan ingkang migunaaken basa kawi kagem yasa karyanipun ingkang trep kaliyan kemajenganing jaman. Kepara malah para penggurit wiwit ndhudhuk malih karya puisi jawi saderengipun. Dumugi sepriki gendhing utawi tetembangan ingkang ketingalipun dolanan dolanan (amargi naminipun tembang dolanan, lelagon bocah) malah sering dados salah satunggaling karya sastra ingkang ageng pagajinipun, kepara malah angel kapangertosan werdinipun. Kathah penggurit ingkang nggarap iangkang dipun anggep ”dolanan” dados ”tenanan”. Sedaya karya sastra wau yektosipun nggadhahi pangaji puisi jawa ingkang inggil, ingkang sipatipun murni lan abadhi.(antologiGeguritan dan Crita Cekak, 1991 ; 3)

Basa pramila lajeng dados ”kambing hitam”.  Ing panaliten tahun 2005, Widyastuti ngandharaken bilih landhesan ingkang utami dene keluaga mudha jawi sampun mboten ngginaaken basa ibu (jawi), amargi tiyang sepuh kepengin para putranipun minangka generasi abad teknologi saged ambyur ing jagading teknologi kanthi cepet, mboten kesrimpung ing basa. Landhesan ingkan sanesipun inggih menika tangga kiwa tangenipun (lingkungan) kathah-kathahipun ingkang migunaaken basa jawi sampun awis-awis, kepara mboten wonten. Malah-malah ing kitha-kitha ageng kathah keluarga jawi ingkang ndhidhik putra-putranipun mawi tatacara internasional. Basanipun kemawon mboten namung basa Indonesia, ugi bahasa Inggris.

Kejawi basa, srana utawi media ugi dados ”Kambing hitam”. Kathah kalawarti ingkang kukut, dene ingkang wonten malah ”kempas kempis” gesangipun. Semanten ugi kempalan macapat ugi sampun saya suda, lan umpaminipun taksih wonten biasanipun anggotanipun para sepuh. Namung samantena tasih wonten saweneh pakempalan macapat ingkang anggotanipun kalebet para muda. Dene geguritan piyambak kaanggep sampun mboten ”njamani”, paramila lomba-lomba ing wanci pengetan dinten ageng kados HUT Kemerdekaan ugi sampun awis-awis. Ingkang saged kapirsanan puisi ingkang wujud tembang utawi gegendhingan kados dene campursari. Namung makatena ugi ngengeti owah-owahanipun jaman negari kita.

PANUTUP

Makaten sekedhik pamanggih bab Puisi Jawi (geguritan) ingkang nuting jaman nate ngrumbaka, namung ing jaman samangke kathah ingkang sampun awis-awis ngagem, mliginipun puisi jawi tradisional sampun saya suda, umpaminipun nilar tatanan kagem yasa macapat. Kupiya kagem ngestarekaken temtu kemawon kawiwitan saking tresna dumateng basa jawi. Tresna basa jawi kedah dipun wiwiti saking kulawarga kanthi ngulinakaken basa jawi kanthi leres. Mangga salajengipun kupiya nglestarekaken kawiwitan saking para punggawa praja minangka panutan sadaya kawula.

Nuwun.

BIODATA PAMEDARSABDA

Nama     : Sarosa Purnomo Putro

Tempat Tgl. Lahir : Yogyakarta, 9 Oktober 1958

Alamat    : Mergangsan Kidul MG 3/189 a, Yogyakarta, telp 370268

Riwayat Pendidikan :

–         SD Negeri Timuran I Yogyakarta

–         SMP Negeri 3 Yogyakarta

–         SMA Negeri Bantul

–         FIP IKIP Negeri Yoguakarta

–         Fak. Hukum Universitas Gajahmada

–         Fak. Pasca Sarjana Universitas Gajahmada

Riwayat pekerjaan :

–         Mahkamah Agung R.I. sebagai Sekretris Hakim Agung

Bidang Teknis Yustisial,

–         Pengacara Penasehat Hukum

–         Dosen :  Universitas Atmajaya Yogyakarta

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Unversitas Islam Indonesia

AKS ATPS Yogyakarta

APAR Yogyakarta

AKPAR Stipary Togyakarta

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: